CÁCH THỨC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “KHUYẾN MẠI MÙA VÀNG” TỪ NGÀY 22/11/2020 ĐẾN NGÀY 12/12/2020THỂ LỆ
Chương trình “Khuyến mại mùa vàng”
từ ngày 22/11/2020 đến ngày 12/12/2020 
(Đính kèm công văn số 6322 ngày 11/11/2020 của Sở Công Thương TP.HCM)
 
 I. ĐIỀU KIỆN THAM GIA:

Doanh nghiệp tham gia chương trình “Khuyến mại mùa vàng” từ ngày 22/11/2020 đến ngày 22/12/2020 (viết tắt “Chương trình”) do Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức phải đáp ứng các điều kiện:
Được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
Tổ chức khuyến mại trên địa bàn TP.HCM và thực hiện Thông báo/ Đăng ký hoạt động khuyến mại đến Sở Công Thương TP.HCM;
Chấp hành pháp luật Việt Nam trong quá trình hoạt động; đặc biệt là pháp luật khuyến mại và các quy định chuyên ngành liên quan.
II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP THAM GIA:
1. Quyền lợi:

a. Được áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%.[1]
b. Được quảng bá qua các hoạt động truyền thông chung của Chương trình.
c. Nâng cao uy tín kinh doanh, mở rộng quy mô thị trường.
d. Không nộp bất cứ loại phí hoặc lệ phí nào.
2. Nghĩa vụ:
a. Thực hiện Thông báo/ Đăng ký hoạt động khuyến mại theo quy định.
b. Đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và nội dung khuyến mại  như đã công bố.
c. Chủ động thiết kế, đăng thông tin về chương trình khuyến mại tại địa điểm kinh doanh, trên website của doanh nghiệp tham gia chương trình theo hướng dẫn của Sở Công Thương TP.HCM.
 
III. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG:

1. Thể lệ này được áp dụng đối với thương nhân tham gia chương trình Chương trình “Khuyến mại mùa vàng” từ ngày 22/11/2020 đến ngày 12/12/2020 của Sở Công Thương TP.HCM. Bằng cách thực hiện Thông báo/ Đăng ký hoạt động khuyến mại có ghi nhận việc tham gia Chương trình này, Sở Công Thương mặc định hiểu rằng: “Thương nhân đã xem và đồng ý Thể lệ này trước khi tham gia”.
2. Trường hợp cần thiết, Sở Công Thương TP.HCM có quyền thay đổi Thể lệ này, nhưng nội dung thay đổi không ảnh hưởng đến quyền lợi của thương nhân tham gia chương trình và những thay đổi đó đều được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử congthuong.hochiminhcity.gov.vn./.

                                                                                                                               SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
 
HƯỚNG DẪN
Thực hiện Thông báo/ Đăng ký hoạt động khuyến mại tham gia Chương trình “Khuyến mại mùa vàng”
từ ngày 22/11/2020 đến ngày 12/12/2020
 
I. THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI
1. Cách thức thực hiện:

Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức Thông báo sau:
Cách 1: Nộp 01 hồ sơ trực tiếp đến Sở Công Thương TPHCM;
Cách 2: Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử sct@tphcm.gov.vn
Cách 3: Sử dụng Cổng dịch vụ xúc tiến thương mại Sở Công Thương TPHCM tại địa chỉ www.khuyenmaihcmc.vn
Cách 4: Thực hiện tại Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/
2. Hồ sơ:
Hồ sơ thông báo bao gồm 01 Thông báo thực hiện khuyến mại theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
Tại số thứ tự 1 (Tên Chương trình) Thông báo đề nghị ghi rõ nội dung :
“Khuyến mại mùa Vàng – Tên chương trình cụ thể của Thương nhân (nếu có)”
Ví dụ: Khuyến mại mùa Vàng – Khuyến mại cuối năm
Tại số thứ tự 10 (Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại) Thông báo đề nghị ghi rõ nội dung :
“Tham gia chương trình khuyến mại mùa vàng do Sở Công Thương TP.HCM tổ chức”
 
 
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
 

Kính gửi:  Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh
 
Tên thương nhân: …………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………
Điện thoại:……………….  Fax: …………………  Email: ……………………..
Mã số thuế: ………………………………………………………………………..
Số Tài khoản: ………………………… tại Ngân hàng: …………………………..
Người liên hệ:…………………………… Điện thoại: …………………………..
Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:
1. Tên chương trình khuyến mại: Khuyến mại mùa vàng – Tên chương trình cụ thể của thương nhân (nếu có).
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: thành phố Hồ Chí Minh.
3. Hình thức khuyến mại: ……………………………………………………………….
4. Thời gian khuyến mại: Từ …  đến … (Thực hiện trong khoảng thời gian từ 22/11/2020 đến 12/12/2020)
5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: ………………………………………………………
Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): …………………………………………………...
6. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………………………………..
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): …..
8. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: ………………………………...
9. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):
10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
Tham gia chương trình khuyến mại mùa vàng do Sở Công Thương TP.HCM tổ chức
Chi tiết: ……………………..
11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)).
(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo các qui định của pháp luật hiện hành./. 
 
                                                                                         ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
                                                                                                                (Ký tên & đóng dấu)
 

I. ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI
1. Cách thức thực hiện:

Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức Đăng ký sau:
Cách 1: Nộp 01 hồ sơ trực tiếp đến Sở Công Thương TPHCM;
Cách 2: Sử dụng Cổng dịch vụ xúc tiến thương mại Sở Công Thương TPHCM tại địa chỉ www.khuyenmaihcmc.vn
Cách 3: Thực hiện tại Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/
2. Hồ sơ:
Hồ sơ Đăng ký bao gồm
+ 01 Đăng ký thực hiện khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
Tại số thứ tự 01 (Tên Chương trình) Đăng ký đề nghị ghi rõ nội dung :
 “Khuyến mại mùa Vàng – Tên chương trình cụ thể của Thương nhân (nếu có)”
Ví dụ: Khuyến mại mùa Vàng – Khuyến mại may mắn trúng thưởng
Tại số thứ tự 11 của thể lệ chương trình (Các quy định khác) đề nghị ghi rõ nội dung:
“Tham gia chương trình khuyến mại mùa vàng do Sở Công Thương TP.HCM tổ chức”
+ 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
+  Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;
+ 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.
 
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
 
Kính gửi:  Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh
 
Tên thương nhân: …………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………
Điện thoại:……………….  Fax: …………………  Email: ……………………..
Mã số thuế: ………………………………………………………………………..
Số Tài khoản: ………………………… tại Ngân hàng: …………………………..
Người liên hệ:…………………………… Điện thoại: …………………………..
Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) đăng ký chương trình khuyến mại như sau:
1. Tên chương trình khuyến mại: ……………………………………………………….
Khuyến mại mùa vàng – Tên chương trình cụ thể của thương nhân (nếu có)”
2. Thời gian khuyến mại: Từ …  đến … (Thực hiện trong khoảng thời gian từ 22/11/2020 đến 12/12/2020)
3. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: ………………………………………………………
Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): …………………………………………………...
4. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………………………………..
5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:
6. Hình thức khuyến mại:
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): …..
8. Tổng giá trị giá trị giải thưởng: ………………………………...
9. Tên của các thương nhân cùng thực hiện khuyến mại,………………………………………
Thương nhân cam kết giải quyết các trường hợp tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vi phạm khi thực hiện chương trình khuyến mại (nếu có); đồng thời phải báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.
Thể lệ chương trình khuyến mại đính kèm.
(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo các qui định của pháp luật hiện hành./. 
 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên & đóng dấu)
 
 
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

(Kèm theo công văn số………ngày……/... /20...của……….)
1. Tên chương trình khuyến mại: .......................................................................................
2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: ......................................................................................
Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có) .................................................................................
3. Thời gian khuyến mại: ....................................................................................................
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: .......................................................................................
5. Hình thức khuyến mại (ghi rõ khuyến mại mang tính may rủi hoặc hình thức khác): .....
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):
Quy định cụ thể các đối tượng được tham gia và đối tượng không được tham gia chương trình khuyến mại (áp dụng hoặc không áp dụng cho nhân viên của doanh nghiệp, các đại lý, nhà phân phối, nhà quảng cáo, in ấn phục vụ chương trình khuyến mại, vị thành niên, trẻ em...):
7. Cơ cấu giải thưởng:
Cơ cấu giải thưởng
Nội dung giải thưởng (chi tiết nội dung và ký mã hiệu từng giải thưởng)
Trị giá giải thưởng (VNĐ)
Số giải
Thành tiền (VNĐ)
Giải...
Giải... 
Giải..  
Tổng cộng: 
Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại.
8. Nội dung chi tiết thể l chương trình khuyến mại:
8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương trình khuyến mại:
8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng
- Trường hợp phát hành kèm theo hàng hóa: Nêu rõ gắn kèm, đính kèm, đặt bên trong hàng hóa hoặc các cách thức khác:
- Trường hợp phát hành không kèm theo hàng hóa: Nêu rõ thời gian, cách thức thực hiện (gửi trực tiếp, gửi qua bưu điện, nhắn tin... cho khách hàng):
8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng
- Mô tả cụ thể về bằng chứng xác định trúng thưởng và tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng;
- Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng (phiếu cào, phiếu rút thăm, nắp chai, khoen lon, mã dự thưởng...) phát hành: ........................................................................................................
8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:
- Thời gian xác định trúng thưởng: ......................................................................................
- Địa điểm xác định trúng thưởng: .......................................................................................
- Cách thức xác định trúng thưởng (mô tả rõ cách thức quay số, rút thăm, quay vòng quay, cào, bật nắp, mở khoen... cho từng loại giải thưởng):
8.5 Thông báo trúng thưởng:
- Thời hạn, cách thức (trực tiếp, gửi qua bưu điện, nhắn tin...) nội dung thông báo trúng thưởng cho khách hàng:
- Hoặc thời hạn, cách thức nội dung tiếp nhận thông báo trúng thưởng từ khách hàng: ....
8.6 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng
- Địa điểm trao thưởng: ........................................................................................................
- Cách thức trao thưởng: .....................................................................................................
- Thủ tục trao thưởng: .........................................................................................................
- Thời hạn kết thúc trao thưởng:.........................................................................................
- Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế thu nhập không thường xuyên:
9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại...).
10. Trách nhiệm công bố thông tin:
- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại (trên phương tiện thông tin hoặc tại địa điểm khuyến mại hoặc đính kèm sản phẩm khuyến mại...):
- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc công bố kết quả trúng thưởng (tại địa điểm khuyến mại hoặc trên phương tiện thông tin hoặc trên website của thương nhân): .....................................................
11. Các quy định khác (nếu có):.......................................................................................
“Tham gia chương trình khuyến mại mùa vàng do Sở Công Thương TP.HCM tổ chức”
 
                                                                                                        ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
                                                                                                                             (Ký tên và đóng dấu)


 

Bài viết liên quan

HOTLINE
38.239.572