Sở Công Thương TP. HCM

Cổng dịch vụ xúc tiến thương mại

Các khuyến mại nổi bật
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THÁNG 03/2017
Bắt đầu: 01/03/2017
Kết thúc: 31/03/2017
chương trình khuyến mãi tháng 3
Bắt đầu: 07/03/2017
Kết thúc: 15/04/2017
Chương trình khuyến mãi tháng 3&4
Bắt đầu: 14/03/2017
Kết thúc: 25/04/2017
Trải nghiệm học tiếng Anh bằng Kính thực tế ảo
Bắt đầu: 03/03/2017
Kết thúc: 31/03/2017