CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET

Địa chỉ:Số 37/5, Bế Văn Cấm, Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:
Điện thoại:028 6673 2323
Email:hi@kingfood.co

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET

THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572