DU LỊCH NƯỚC NGOÀI - EXPO - TTEXN19002

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

vé du lịch Nhật Bản

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Chương trình đã xin: Tất cả sản phẩm nhóm sơn nước thuộc nhãn hiệu Expo, Ekpo, Caso, Lucky, Poly (trừ các sản phẩm bột trét và các sản phẩm có tên sau: Expo P.C, Expo keo Acrylic, Expo General ADH, Expo General Adhesive, Expo Aerosol Lacquer, Expo Ind Lacquer, Expo Paint Remover, Expo Alkyd 70ml, Poly Alkyd Paint 70ml và không bao gồm các sản phẩm độc quyền) Chương trình điều chỉnh: tất cả sản phẩm thuộc nhãn hiệu Expo, Ekpo, Caso, Lucky, Poly (trừ các sản phẩm có tên sau: Expo P.C, Expo keo Acrylic, Expo General ADH, Expo General Adhesive, Expo Aerosol Lacquer, Expo Ind Lacquer, Expo Paint Remover, Expo Alkyd 70ml, Poly Alkyd Paint 70ml và không bao gồm các sản phẩm độc quyền)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

các khách hàng trực tiếp mua các sản phẩm trên từ Chi Nhánh Công ty 4 Oranges Co., LTD tại TP HCM

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:1.060.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chi tiết theo mục 10

Nội dung chương trình:

Chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE Ô TÔ 2019 - 2020 - KV TÂY NGUYÊN - TTSHN19006
Bắt đầu: 01/03/2019
Kết thúc: 31/12/2020
BỨT PHÁ CÙNG SONBOSS CHƯƠNG TRÌNH 2 NĂM - TTBON19030
Bắt đầu: 25/04/2019
Kết thúc: 31/12/2020
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS P2 - TTBON19026
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS P4 - TTBON19028
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE Ô TÔ 2019 - 2020 - KV TÂY NGUYÊN - TTSHN19006
Bắt đầu: 01/03/2019
Kết thúc: 31/12/2020
BỨT PHÁ CÙNG SONBOSS CHƯƠNG TRÌNH 2 NĂM - TTBON19030
Bắt đầu: 25/04/2019
Kết thúc: 31/12/2020
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS P4 - TTBON19028
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE BÁN TẢI FORD RANGER- TTBON19027
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572