ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS - TTBONB200400

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Xe Ford Ranger XLS 2.2L 4X2 AT

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm sơn+bột trét thuộc thương hiệu Sonboss, BB Blon, Sonboss Luxe, Spring, SB (không bao gồm sản phẩm dự án Hipoz, các sản phẩm SB22, SB43, SB44, SB04,)

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

NGỌC VÂN III (MKH: A187B)

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 10/03/2020 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:650.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chi tiết theo mục 10

Nội dung chương trình:

chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
"MYKOLOR THƯỞNG VƯỢT DOANH SỐ"-TTMGNA221000
Bắt đầu: 22/06/2022
Kết thúc: 30/06/2024
"MYKOLOR VƯƠN CAO 2022" - TTMGNA221100
Bắt đầu: 02/07/2022
Kết thúc: 30/11/2024
"MYKOLOR VƯƠN CAO 2022" - TTMGNA221200
Bắt đầu: 05/07/2022
Kết thúc: 30/11/2024
“KHUYẾN MẠI DU LỊCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022”-TTEXNA222600
Bắt đầu: 06/07/2022
Kết thúc: 31/12/2024

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572