Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa

Địa chỉ:Số 248, Thống Nhất, Phương Sơn, TP. Nha Trang, Khánh Hoà
Webite:https://yensaokhanhhoa.com.vn
Điện thoại:0258.3822472
Email:trangtusanest@gmail.com

Sản phẩm của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa

Chưa có khuyến mại

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572