Khuyến mại tã Huggies Dry Tháng 05 và tháng 6/2020

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ M trị giá 23.000 VNĐ. - 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ L trị giá 26.000 VNĐ. - 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XL trị giá 29.000 VNĐ. - 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XXL trị giá 33.000 VNĐ. - 6 miếng tã quần Huggies Dry cỡ M trị giá 33.000 VNĐ. - 6 miếng tã quần Huggies Dry cỡ L trị giá 37.000 VNĐ. - 6 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XL trị giá 42.000 VNĐ. - 6 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XXL trị giá 47.000 VNĐ. - 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ M trị giá 43.000 VNĐ. - 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ L trị giá 47.000 VNĐ. - 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XL trị giá 51.000 VNĐ. - 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XXL trị giá 57.000 VNĐ.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

- Tã dán Huggies cỡ M loại 48 miếng trị giá 220.000 VNĐ/gói. - Tã dán Huggies cỡ M loại 76 miếng trị giá 335.000 VNĐ/gói. - Tã quần Huggies Dry cỡ M loại 42 miếng trị giá 245.000 VNĐ/gói. - Tã quần Huggies Dry cỡ L loại 38 miếng trị giá 245.000 VNĐ/gói. - Tã quần Huggies Dry cỡ XL loại 34 miếng trị giá 245.000 VNĐ/gói. - Tã quần Huggies Dry cỡ XXL loại 30 miếng trị giá 245.000 VNĐ/gói. - Tã quần Huggies Dry cỡ M loại 54 miếng trị giá 295.000 VNĐ/gói. - Tã quần Huggies Dry cỡ L loại 48 miếng trị giá 295.000 VNĐ/gói. - Tã quần Huggies Dry cỡ XL loại 42 miếng trị giá 295.000 VNĐ/gói. - Tã quần Huggies Dry cỡ XXL loại 38 miếng trị giá 295.000 VNĐ/gói. - Tã quần Huggies Dry cỡ M loại 74 miếng trị giá 399.000 VNĐ/gói. - Tã quần Huggies Dry cỡ L loại 68 miếng trị giá 399.000 VNĐ/gói. - Tã quần Huggies Dry cỡ XL loại 62 miếng trị giá 399.000 VNĐ/gói. - Tã quần Huggies Dry cỡ XXL loại 56 miếng trị giá 399.000 VNĐ/gói.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Người tiêu dùng.

Địa điểm:Quận 4
Thời gian:Từ ngày 01/05/2020 đến ngày 30/06/2020
Tổng giá trị giải thưởng:10.810.599.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khi khách hàng mua các sản phẩm tại cửa hàng và siêu thị: - Mua 1 gói tã dán Huggies cỡ M loại 48 miếng trị giá 220.000 VNĐ/gói tặng 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ M trị giá 23.000 VNĐ. - Mua 1 gói tã dán Huggies cỡ M loại 76 miếng trị giá 335.000 VNĐ/gói tặng 6 miếng tã quần Huggies Dry cỡ M trị giá 33.000 VNĐ. - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ M loại 42 miếng trị giá 245.000 VNĐ/gói tặng 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ M trị giá 23.000 VNĐ. - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ L loại 38 miếng trị giá 245.000 VNĐ/gói tặng 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ L trị giá 26.000 VNĐ. - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ XL loại 34 miếng trị giá 245.000 VNĐ/gói 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XL trị giá 29.000 VNĐ . - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ XXL loại 30 miếng trị giá 245.000 VNĐ/gói tặng 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XXL trị giá 33.000 VNĐ . - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ M loại 54 miếng trị giá 295.000 VNĐ/gói tặng 6 miếng tã quần Huggies Dry cỡ M trị giá 33.000 VNĐ. - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ L loại 48 miếng trị giá 295.000 VNĐ/gói tặng 6 miếng tã quần Huggies Dry cỡ L trị giá 37.000 VNĐ. - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ XL loại 42 miếng trị giá 295.000 VNĐ/gói tặng 6 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XL trị giá 42.000 VNĐ . - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ XXL loại 38 miếng trị giá 295.000 VNĐ/gói tặng 6 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XXL trị giá 47.000 VNĐ . - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ M loại 74 miếng trị giá 399.000 VNĐ/gói tặng 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ M trị giá 43.000 VNĐ . - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ L loại 68 miếng trị giá 399.000 VNĐ/gói tặng 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ L trị giá 47.000 VNĐ . - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ XL loại 62 miếng trị giá 399.000 VNĐ/gói tặng 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XL trị giá 51.000 VNĐ. - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ XXL loại 56 miếng trị giá 399.000 VNĐ/gói tặng 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XXL trị giá 57.000 VNĐ. Số Lượng giải thưởng: - 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ M: 85.732 phần. - 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ L: 21.592 phần. - 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XL: 15.400 phần. - 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XXL: 9.864 phần. - 6 miếng tã quần Huggies Dry cỡ M: 43.437 phần. - 6 miếng tã quần Huggies Dry cỡ L: 8.760 phần. - 6 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XL: 7.500 phần. - 6 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XXL: 5.790 phần. - 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ M: 17.841 phần. - 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ L: 37.221 phần. - 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XL: 29.463 phần. - 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XXL: 20.025 phần.

Nội dung chương trình:

Khi khách hàng mua các sản phẩm tại cửa hàng và siêu thị từ 01/05/2020 – 30/06/2020: : - Mua 1 gói tã dán Huggies cỡ M loại 48 miếng trị giá 220.000 VNĐ/gói tặng 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ M trị giá 23.000 VNĐ. - Mua 1 gói tã dán Huggies cỡ M loại 76 miếng trị giá 335.000 VNĐ/gói tặng 6 miếng tã quần Huggies Dry cỡ M trị giá 33.000 VNĐ. - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ M loại 42 miếng trị giá 245.000 VNĐ/gói tặng 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ M trị giá 23.000 VNĐ. - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ L loại 38 miếng trị giá 245.000 VNĐ/gói tặng 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ L trị giá 26.000 VNĐ. - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ XL loại 34 miếng trị giá 245.000 VNĐ/gói 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XL trị giá 29.000 VNĐ . - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ XXL loại 30 miếng trị giá 245.000 VNĐ/gói tặng 4 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XXL trị giá 33.000 VNĐ . - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ M loại 54 miếng trị giá 295.000 VNĐ/gói tặng 6 miếng tã quần Huggies Dry cỡ M trị giá 33.000 VNĐ. - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ L loại 48 miếng trị giá 295.000 VNĐ/gói tặng 6 miếng tã quần Huggies Dry cỡ L trị giá 37.000 VNĐ. - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ XL loại 42 miếng trị giá 295.000 VNĐ/gói tặng 6 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XL trị giá 42.000 VNĐ . - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ XXL loại 38 miếng trị giá 295.000 VNĐ/gói tặng 6 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XXL trị giá 47.000 VNĐ . - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ M loại 74 miếng trị giá 399.000 VNĐ/gói tặng 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ M trị giá 43.000 VNĐ . - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ L loại 68 miếng trị giá 399.000 VNĐ/gói tặng 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ L trị giá 47.000 VNĐ . - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ XL loại 62 miếng trị giá 399.000 VNĐ/gói tặng 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XL trị giá 51.000 VNĐ. - Mua 1 gói tã quần Huggies Dry cỡ XXL loại 56 miếng trị giá 399.000 VNĐ/gói tặng 8 miếng tã quần Huggies Dry cỡ XXL trị giá 57.000 VNĐ.

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN DKSH SMOLLAN FIELD MARKETING

Khuyến mại tã dán Huggies Tháng 03/2020
Bắt đầu: 01/03/2020
Kết thúc: 31/03/2020
Khuyến mại tã Huggies Dry Tháng 03 và tháng 4/2020
Bắt đầu: 01/03/2020
Kết thúc: 30/04/2020
Chương trình khuyến mãi Kotex Thảo dược Cool Quý II 2020
Bắt đầu: 01/04/2020
Kết thúc: 31/05/2020

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572