Thưởng doanh số kinh doanh 2021 cho đại lý

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

1./Hệ thống bản lề 2./Hệ thống tay nâng 3./Hệ thống ray trượt 4./Hệ thống ray hộp 5./Bộ điện cho tay nâng và ngăn kéo 6./Hệ thống phân chia bên trong ngăn kéo và các dụng cụ bếp nhãn hàng Blum.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

1./Hệ thống bản lề 2./Hệ thống tay nâng 3./Hệ thống ray trượt 4./Hệ thống ray hộp 5./Bộ điện cho tay nâng và ngăn kéo 6./Hệ thống phân chia bên trong ngăn kéo và các dụng cụ bếp nhãn hàng Blum.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các đại lý chính thức được xác nhận bởi Blum Việt Nam

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 09/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:3.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Căn cứ vào tổng giá trị hóa đơn tài chính giữa Blum và đại lý trong năm 2021 ( từ ngày 09/01/2021 đến 31/12/2021) sẽ xác định mức thưởng doanh số như sau: -Tổng Doanh số dưới 05 Tỉ VND : Đại lý được thưởng 2% trên tổng giá trị doanh số đã đạt được. -Tổng Doanh số từ 05-10 Tỉ VND: Đại lý được thưởng 3% trên tổng giá trị doanh số đã đạt được. -Tổng Doanh số trên 10 Tỉ VND: Đại lý được thưởng 4% trên tổng giá trị doanh số đã đạt được. Chương trình sẽ trả thưởng theo hình thức cấn trừ giá trị tiền hàng cho đơn hàng mới phát sinh trong đầu năm 2022 hoặc quy đổi thành hàng hóa.

Nội dung chương trình:

Căn cứ vào tổng giá trị hóa đơn tài chính giữa Blum và đại lý trong năm 2021 ( từ ngày 09/01/2021 đến 31/12/2021) sẽ xác định mức thưởng doanh số như sau: -Tổng Doanh số dưới 05 Tỉ VND : Đại lý được thưởng 2% trên tổng giá trị doanh số đã đạt được. -Tổng Doanh số từ 05-10 Tỉ VND: Đại lý được thưởng 3% trên tổng giá trị doanh số đã đạt được. -Tổng Doanh số trên 10 Tỉ VND: Đại lý được thưởng 4% trên tổng giá trị doanh số đã đạt được. Chương trình sẽ trả thưởng theo hình thức cấn trừ giá trị tiền hàng cho đơn hàng mới phát sinh trong đầu năm 2022 hoặc quy đổi thành hàng hóa.

Sản phẩm của Công ty TNHH Blum Việt Nam

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572