CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI MUA DẦU NHỚT S-OIL TẶNG DẦU NHỚT S-OIL

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Dầu nhớt động cơ S-Oil (CF-4/SG 15W40, CF-4/SG 20W50, PAO 5W30 SN/SF, GOLD 5W30 SN/SF, CI-4/SL 20W50, CI-4/SL 15W40, BLUE CI-4 15W40, CH-4/SJ 15W40, CH-4/SJ 20W50, CD/SF 20W50, CNG BEST 15W40, DRAGON 10W40 SN, RED1 5W30, RED1 5W40, RED1 10W40, RED1 5W50...) Dầu nhớt S-Oil (Hydro Fluid AW32, Hydro Fluid AW46, Hydro Fluid 68, Gear HD 80W90, Gear HD 85W140, Gear HD 85W90, Mỡ EP Grease 0, Mỡ EP Grease 2, Mỡ EP Grease 3...)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các sản phẩm nhớt động cơ S-Oil và nhớt S-Oil

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm dầu nhớt S-Oil từ Công ty Lê Anh

Địa điểm:Quận 9
Thời gian:Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 15/05/5019
Tổng giá trị giải thưởng:150.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua 08 phuy sản phẩm nhớt động cơ S-Oil thì được tặng 01 phuy sản phẩm cùng loại Mua 08 xô sản phẩm nhớt động cơ S-Oil thì được tặng 01 xô sản phẩm cùng loại Mua 08 thùng sản phẩm nhớt động cơ S-Oil thì được tặng 01 thùng sản phẩm cùng loại Mua 10 phuy sản phẩm nhớt S-Oil thì được tặng 01 phuy sản phẩm cùng loại Mua 10 xô sản phẩm nhớt S-Oil thì được tặng 01 xô sản phẩm cùng loại Mua 10 thùng sản phẩm nhớt S-Oil thì được tặng 01 thùng sản phẩm cùng loại

Nội dung chương trình:

Trong thời gian từ ngày 15/04/2019 đến hết ngày 15/05/2019, - Khách hàng mua 08 phuy sản phẩm nhớt động cơ S-Oil có trị giá 52.000.000 VNĐ - 104.000.000 VNĐ (CF-4/SG 15W40, CF-4/SG 20W50, PAO 5W30 SN/SF, GOLD 5W30 SN/SF, CI-4/SL 20W50, CI-4/SL 15W40, BLUE CI-4 15W40, CH-4/SJ 15W40, CH-4/SJ 20W50, CD/SF 20W50, CNG BEST 15W40, DRAGON 10W40 SN, RED1 5W30, RED1 5W40, RED1 10W40, RED1 5W50) thì được tặng 01 phuy sản phẩm cùng loại trị giá 6.500.000 VNĐ - 13.000.000 VNĐ. - Khách hàng mua 08 xô sản phẩm nhớt động cơ S-Oil có trị giá 6.000.000 VNĐ - 11.200.000 VNĐ (CF-4/SG 15W40, CF-4/SG 20W50, PAO 5W30 SN/SF, GOLD 5W30 SN/SF, CI-4/SL 20W50, CI-4/SL 15W40, BLUE CI-4 15W40, CH-4/SJ 15W40, CH-4/SJ 20W50, CD/SF 20W50, CNG BEST 15W40, DRAGON 10W40 SN, RED1 5W30, RED1 5W40, RED1 10W40, RED1 5W50) thì được tặng 01 xô sản phẩm cùng loại trị giá 750.000 VNĐ - 1.400.000 VNĐ. - Khách hàng mua 08 thùng nhớt động cơ S-Oil có trị giá 5.120.000 VNĐ - 14.400.000 VNĐ (CF-4/SG 15W40, CF-4/SG 20W50, PAO 5W30 SN/SF, GOLD 5W30 SN/SF, CI-4/SL 20W50, CI-4/SL 15W40, BLUE CI-4 15W40, CH-4/SJ 15W40, CH-4/SJ 20W50, CD/SF 20W50, CNG BEST 15W40, DRAGON 10W40 SN, RED1 5W30, RED1 5W40, RED1 10W40, RED1 5W50) thì được tặng 01 thùng sản phẩm cùng loại trị giá 640.000 VNĐ - 1.800.000 VNĐ. - Khách hàng mua 10 phuy sản phẩm nhớt S-Oil có trị giá 60.000.000 VNĐ - 130.000.000 VNĐ (CF-4/SG 15W40, CF-4/SG 20W50, PAO 5W30 SN/SF, GOLD 5W30 SN/SF, CI-4/SL 20W50, CI-4/SL 15W40, BLUE CI-4 15W40, CH-4/SJ 15W40, CH-4/SJ 20W50, CD/SF 20W50, CNG BEST 15W40, DRAGON 10W40 SN, RED1 5W30, RED1 5W40, RED1 10W40, RED1 5W50) thì được tặng 01 phuy sản phẩm cùng loại trị giá 6.000.000 VNĐ - 13.000.000 VNĐ. - Khách hàng mua 10 xô sản phẩm nhớt S-Oil có trị giá 6.500.000 VNĐ - 14.000.000 VNĐ (CF-4/SG 15W40, CF-4/SG 20W50, PAO 5W30 SN/SF, GOLD 5W30 SN/SF, CI-4/SL 20W50, CI-4/SL 15W40, BLUE CI-4 15W40, CH-4/SJ 15W40, CH-4/SJ 20W50, CD/SF 20W50, CNG BEST 15W40, DRAGON 10W40 SN, RED1 5W30, RED1 5W40, RED1 10W40, RED1 5W50) thì được tặng 01 xô sản phẩm cùng loại trị giá 650.000 VNĐ - 1.400.000 VNĐ. - Khách hàng mua Mua 10 thùng sản phẩm nhớt S-Oil có trị giá 8.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ (CF-4/SG 15W40, CF-4/SG 20W50, PAO 5W30 SN/SF, GOLD 5W30 SN/SF, CI-4/SL 20W50, CI-4/SL 15W40, BLUE CI-4 15W40, CH-4/SJ 15W40, CH-4/SJ 20W50, CD/SF 20W50, CNG BEST 15W40, DRAGON 10W40 SN, RED1 5W30, RED1 5W40, RED1 10W40, RED1 5W50) thì được tặng 01 thùng sản phẩm cùng loại trị giá 800.000 VNĐ - 1.200.000 VNĐ.

Sản phẩm của Công ty TNHH Dầu Nhớt Lê Anh

Sản phẩm liên quan

Kích hoạt và giới thiệu sản phẩm bình xịt Sprayway
Bắt đầu: 22/11/2019
Kết thúc: 31/12/2025
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 30/06/2020
Kết thúc: 30/06/2024
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 14/08/2020
Kết thúc: 14/08/2024
HOTLINE
38.239.572