CN Công ty CP xi măng Hà Tiên 1- Xí nghiệp TT&DV Xi măng Hà Tiên 1

Địa chỉ:Số 9-19, lầu 3, Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:
Điện thoại:
Email:xntt@hatien1.com.vn

Sản phẩm của CN Công ty CP xi măng Hà Tiên 1- Xí nghiệp TT&DV Xi măng Hà Tiên 1

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572