Tập huấn phương pháp giảng dạy MOS, IC3, IC3 Spark, Toeic, Toefl

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tin học văn phòng MOS, tin học cơ bản IC3, tin học IC3 Spark, khóa tập huấn tiếng Anh theo chuẩn quốc tế Toeic, Toefl Primary, Toefl Junior, Toefl ITP

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Phần mềm thi tin học văn phòng MOS, phần mềm thi tin học cơ bản IC3, phần mềm tin học IC3 Spark, bài thi Toeic, Toefl ITP, Toefl Junior, Toefl Primary, Toefl ITP

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Giáo viên giảng dạy bộ môn tin học, tiếng Anh tại các trường đại học, cao đẳng, trung học, tiểu học

Địa điểm:Quận Thủ Đức
Thời gian:Từ ngày 11/01/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:250.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Các giáo viên đang dạy bộ môn tin học, tiếng Anh tại các trường đại học, cao đẳng, trung học, tiểu học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh được tham gia khóa tập huấn về phương pháp giảng dạy bộ môn tin học văn phòng MOS, IC3, IC3 Spark, tiếng Anh theo chuẩn quốc tế Toeic, Toefl Primary, Toefl Junior, Toefl ITP. Các giáo viên tham gia tập huấn sau khi kết thúc tập huấn sẽ được tổ chức thi miễn phí

Sản phẩm của Công ty Cổ phần IIG Việt Nam

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572