THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “60 NGÀY VÀNG KHUYẾN MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ” TỪ NGÀY 01/06/2020 ĐẾN NGÀY 30/07/2020


THỂ LỆ
Chương trình “60 ngày vàng khuyến mại”
từ ngày 01/06/2020 đến ngày 30/07/2020 

 
I. ĐIỀU KIỆN THAM GIA:
Doanh nghiệp tham gia chương trình Chương trình “60 ngày vàng khuyến mại” từ ngày 01/06/2020 đến ngày 30/07/2020 (viết tắt “Chương trình”) do Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phải đáp ứng các điều kiện:
Được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
Chấp hành pháp luật Việt Nam trong quá trình hoạt động; chấp hành quy định về khuyến mại và các quy định chuyên ngành liên quan;
Tổ chức khuyến mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện Thông báo/ Đăng ký hoạt động khuyến mại theo quy định.
II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP THAM GIA:
1. Quyền lợi:

a. Nâng cao uy tín kinh doanh, mở rộng đối tác, khách hàng.
b. Được quảng bá qua các hoạt động truyền thông chung của Chương trình.
c. Được áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%.[1]
d. Không nộp bất cứ loại phí hoặc lệ phí nào.
2. Nghĩa vụ:
a. Thực hiện Thông báo/ Đăng ký hoạt động khuyến mại theo quy định
b. Đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và nội dung khuyến mại  như đã công bố
c. Chủ động thiết kế, đăng thông tin về chương trình khuyến mại tại địa điểm kinh doanh, trên website của doanh nghiệp tham gia chương trình theo hướng dẫn của Sở Công Thương.
d. Tuân thủ Thể lệ Chương trình do Sở Công Thương TP.HCM công bố.
III. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG:
1. Thể lệ này được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia chương trình Chương trình “60 ngày vàng khuyến mại” từ ngày 01/06/2020 đến ngày 30/07/2020 của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. Bằng cách thực hiện Thông báo/ Đăng ký hoạt động khuyến mại có ghi nhận tham gia Chương trình này, Sở Công Thương mặc định hiểu rằng: “Tổ chức, cá nhân đã xem và đồng ý Thể lệ này trước khi tham gia”.
2. Trường hợp cần thiết, Sở Công Thương có quyền thay đổi Thể lệ này nhưng nội dung thay đổi không ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức, cá nhân tham gia chương trình và những thay đổi đó đều được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử congthuong.hochiminhcity.gov.vn./.

 
HƯỚNG DẪN
Thực hiện Thông báo/ Đăng ký hoạt động khuyến mại tham gia Chương trình “60 ngày vàng khuyến mại”
từ ngày 01/06/2020 đến ngày 30/07/2020

 
I. THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI
1. Cách thức thực hiện:

Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức Thông báo sau:
Cách 1: Nộp 01 hồ sơ trực tiếp đến Sở Công Thương TPHCM;
Cách 2: Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử sct@tphcm.gov.vn
Cách 3: Sử dụng Cổng dịch vụ xúc tiến thương mại Sở Công Thương TPHCM tại địa chỉ www.khuyenmaihcmc.vn
Cách 4: Thực hiện tại Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/
2. Hồ sơ:
Hồ sơ thông báo bao gồm 01 Thông báo thực hiện khuyến mại theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
Tại số thứ tự 10 Thông báo đề nghị ghi rõ nội dung :
Tham gia chương trình 60 ngày vàng khuyến mại do Sở Công Thương TP.HCM tổ chức

II. ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI
1. Cách thức thực hiện:

Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức Đăng ký sau:
Cách 1: Nộp 01 hồ sơ trực tiếp đến Sở Công Thương TPHCM;
Cách 2: Sử dụng Cổng dịch vụ xúc tiến thương mại Sở Công Thương TPHCM tại địa chỉ www.khuyenmaihcmc.vn
Cách 3: Thực hiện tại Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/
2. Hồ sơ:
Hồ sơ Đăng ký bao gồm
+ 01 Đăng ký thực hiện khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
Tại số thứ tự 01 Đăng ký đề nghị ghi rõ nội dung :
Tham gia chương trình 60 ngày vàng khuyến mại do Sở Công Thương TP.HCM tổ chức
+ 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
+  Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;
+ 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

 
 
 
 
 
 

Bài viết liên quan

HOTLINE
38.239.572