Khuyến mại dùng thử máy massage: JU2012A; JU-2013; JU-2012-1; JU-LD80; TBJ01

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Máy massage: JU2012A; JU-2013; JU-2012-1; JU-LD80; TBJ01

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Máy massage: JU2012A; JU-2013; JU-2012-1; JU-LD80; TBJ01

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại
Đối tượng được khuyến mại:

Người tiêu dùng

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 15/07/2017 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:50.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Cho khách hàng dùng thử máy, hướng dẫn cách sử dụng, giải thích cơ cấu máy, ghi nhận chia sẻ ý kiến khách hàng và cùng khách hàng tham gia chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

Sản phẩm của HỘ KINH DOANH J.A.MUN

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572