“Khuyến mại Suất du lịch nước ngoài cho Nhà Phân Phối/Khách hàng”

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Khuyến mại bằng suất du lịch Nước ngoài (Mỹ- Cannada/Monaco - Ý - Tây Ban Nha/Dubai)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Xi măng Vicem Hà Tiên

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà phân phối/Khách hàng của Vicem Hà Tiên

Địa điểm:Quận 9, Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 10/07/2019 đến ngày 10/10/2019
Tổng giá trị giải thưởng:1.600.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

A. Nhà phân phối/Khách hàng (NPP/KH) mua xi măng Vicem Hà Tiên bao và rời khi đạt lượng tối thiểu theo quy định sẽ được hưởng suất du lịch Nước ngoài theo 03 mức như sau: (1) Mỗi 25.000 tấn xi măng bao hoặc 30.000 tấn xi măng rời được: 01 Suất du lịch Mỹ- Canada trị giá tối đa 100.000.000 đồng (hoặc tương đương) (2) Mỗi 15.000 tấn xi măng bao hoặc 20.000 tấn xi măng rời được: 01 Suất du lịch Monaco- Ý- Tây Ban Nha trị giá tối đa 80.000.000 đồng (hoặc tương đương) (3) Mỗi 6.000 tấn xi măng bao hoặc 8.000 tấn xi măng rời được: 01 Suất du lịch Dubai trị giá tối đa 35.000.000 đồng (hoặc tương đương) B. Điều kiện hưởng suất du lịch: - Căn cứ tính khuyến mại dựa vào sản lượng tiêu thụ của NPP trong thời gian diễn ra chương trình. Trị giá khuyến mại không quy đổi thành tiền. + Trường hợp chỉ tiêu sản lượng của NPP chỉ đạt từ 90% đến dưới 100%: NPP được hưởng 0.8 suất du lịch và phải nộp thêm 20% giá trị 01 suất du lịch nếu NPP muốn tham gia chương trình. + Trường hợp chỉ tiêu sản lượng của NPP chỉ đạt từ 80% đến dưới 90%: NPP được hưởng 0.5 suất du lịch và phải nộp thêm 50% giá trị 01 suất du lịch nếu NPP muốn tham gia chương trình. + Trường hợp tổng SLTT của NPP đạt vượt chỉ tiêu được hưởng 01 mức khuyến mại. thì ngoài mức khuyến mại được hưởng. SLTT vượt chỉ tiêu được tính như các 02 trường hợp nêu trên. Ví dụ: Khi kết thúc chương trình, NPP A (xi măng bao) tiêu thụ được 38.000 tấn. Như vậy NPP A được 01 suất du lịch mức 1 (chỉ tiêu 25.000 tấn); Số tấn vượt là 13.000 tấn sẽ được qui đổi bằng một trong hai hình thức sau: a. Thêm 01 (một) suất du lịch mức 2 (chỉ tiêu 15.000 tấn) và NPP A phải đóng thêm 20% giá trị suất du lịch mức 2, tương đương 16.000.000đ. b. NPP A sẽ được thêm 02 (hai) suất du lịch mức 3 (chỉ tiêu 6.000 tấn) mà không phải đóng thêm. - Căn cứ trên tổng SLTT tiêu thụ của NPP. việc quy đổi và chi trả suất du lịch được áp dụng trên cơ sở mức khuyến mại có chỉ tiêu gần nhất với tổng SLTT của NPP. mức khuyến mại được tính theo thứ tự từ Mức 1. Mức 2. Mức 3. - Trường hợp NPP muốn nâng cấp suất du lịch được hưởng lên mức cao hơn. NPP phải đóng thêm phần chi phí chênh lệch giữa các suất du lịch theo giá trị thực tế. - Trường hợp NPP đạt chỉ tiêu tiêu thụ để hưởng khuyến mại. nhưng vì lý do khách quan. NPP không đạt được visa đi du lịch. Căn cứ trên chi phí thực tế của đơn vị thực hiện chương trình. Vicem Hà Tiên trừ các chi phí đã phát sinh (phí visa. đặt chỗ vé máy bay.…). và chi trả cho NPP bằng suất du lịch của mức kế tiếp theo quyết định của Vicem Hà Tiên. Lý do điều chỉnh. thay đổi chương trình khuyến mại: chương trình khuyến mại đã thông báo mức chỉ tiêu sản lượng cao. đồng thời chỉ có 01 chuyến du lịch nước ngoài nên Nhà phân phối không có cơ hội lựa chọn (vì đó là quốc gia NPP đã từng du lịch) dẫn đến chương trình khi thực hiện thiếu tính hấp dẫn. Do đó. Vicem Hà Tiên thực hiện sửa đổi bổ sung thêm các gói du lịch khác nhau và mức sản lượng chung để Nhà phân phối có thêm sự lựa chọn.

Nội dung chương trình:

A. Nhà phân phối/Khách hàng (NPP/KH) mua xi măng Vicem Hà Tiên bao và rời khi đạt lượng tối thiểu theo quy định sẽ được hưởng suất du lịch Nước ngoài theo 03 mức như sau: (1) Mỗi 25.000 tấn xi măng bao hoặc 30.000 tấn xi măng rời được: 01 Suất du lịch Mỹ- Canada trị giá tối đa 100.000.000 đồng (hoặc tương đương) (2) Mỗi 15.000 tấn xi măng bao hoặc 20.000 tấn xi măng rời được: 01 Suất du lịch Monaco- Ý- Tây Ban Nha trị giá tối đa 80.000.000 đồng (hoặc tương đương) (3) Mỗi 6.000 tấn xi măng bao hoặc 8.000 tấn xi măng rời được: 01 Suất du lịch Dubai trị giá tối đa 35.000.000 đồng (hoặc tương đương) B. Điều kiện hưởng suất du lịch: - Căn cứ tính khuyến mại dựa vào sản lượng tiêu thụ của NPP trong thời gian diễn ra chương trình. Trị giá khuyến mại không quy đổi thành tiền. + Trường hợp chỉ tiêu sản lượng của NPP chỉ đạt từ 90% đến dưới 100%: NPP được hưởng 0.8 suất du lịch và phải nộp thêm 20% giá trị 01 suất du lịch nếu NPP muốn tham gia chương trình. + Trường hợp chỉ tiêu sản lượng của NPP chỉ đạt từ 80% đến dưới 90%: NPP được hưởng 0.5 suất du lịch và phải nộp thêm 50% giá trị 01 suất du lịch nếu NPP muốn tham gia chương trình. + Trường hợp tổng SLTT của NPP đạt vượt chỉ tiêu được hưởng 01 mức khuyến mại. thì ngoài mức khuyến mại được hưởng. SLTT vượt chỉ tiêu được tính như các 02 trường hợp nêu trên. Ví dụ: Khi kết thúc chương trình, NPP A (xi măng bao) tiêu thụ được 38.000 tấn. Như vậy NPP A được 01 suất du lịch mức 1 (chỉ tiêu 25.000 tấn); Số tấn vượt là 13.000 tấn sẽ được qui đổi bằng một trong hai hình thức sau: a. Thêm 01 (một) suất du lịch mức 2 (chỉ tiêu 15.000 tấn) và NPP A phải đóng thêm 20% giá trị suất du lịch mức 2, tương đương 16.000.000đ. b. NPP A sẽ được thêm 02 (hai) suất du lịch mức 3 (chỉ tiêu 6.000 tấn) mà không phải đóng thêm. - Căn cứ trên tổng SLTT tiêu thụ của NPP. việc quy đổi và chi trả suất du lịch được áp dụng trên cơ sở mức khuyến mại có chỉ tiêu gần nhất với tổng SLTT của NPP. mức khuyến mại được tính theo thứ tự từ Mức 1. Mức 2. Mức 3. - Trường hợp NPP muốn nâng cấp suất du lịch được hưởng lên mức cao hơn. NPP phải đóng thêm phần chi phí chênh lệch giữa các suất du lịch theo giá trị thực tế. - Trường hợp NPP đạt chỉ tiêu tiêu thụ để hưởng khuyến mại. nhưng vì lý do khách quan. NPP không đạt được visa đi du lịch. Căn cứ trên chi phí thực tế của đơn vị thực hiện chương trình. Vicem Hà Tiên trừ các chi phí đã phát sinh (phí visa. đặt chỗ vé máy bay.…). và chi trả cho NPP bằng suất du lịch của mức kế tiếp theo quyết định của Vicem Hà Tiên. Lý do điều chỉnh. thay đổi chương trình khuyến mại: chương trình khuyến mại đã thông báo mức chỉ tiêu sản lượng cao. đồng thời chỉ có 01 chuyến du lịch nước ngoài nên Nhà phân phối không có cơ hội lựa chọn (vì đó là quốc gia NPP đã từng du lịch) dẫn đến chương trình khi thực hiện thiếu tính hấp dẫn. Do đó. Vicem Hà Tiên thực hiện sửa đổi bổ sung thêm các gói du lịch khác nhau và mức sản lượng chung để Nhà phân phối có thêm sự lựa chọn. Giá hóa đơn của SP khuyến mại xi măng Vicem Hà Tiên bao 50kg: + Giá XM Xây tô xuất tại Phú Hữu: 1.380.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 Premium, Nền Móng xuất tại Phú Hữu: 1.620.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 xuất tại Phú Hữu (bộ): 1.620.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 xuất tại Cảng Hiệp Phước (bộ): 1.590.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 xuất tại Phú Hữu, Cảng Hiệp Phước (thủy): 1.620.000 đồng/tấn. + Giá XM Đa dụng xuất tại Phú Hữu (bộ): 1.610.000 đồng/tấn. + Giá XM Đa dụng xuất tại Cảng Hiệp Phước (bộ): 1.580.000 đồng/tấn. + Giá XM Đa dụng xuất tại Phú Hữu, Cảng Hiệp Phước (thủy): 1.610.000 đồng/tấn Giá hóa đơn của SP khuyến mại xi măng Vicem Hà Tiên rời bình quân: 1.300.000 đồng/tấn

Sản phẩm của CN Công ty CP xi măng Hà Tiên 1- Xí nghiệp TT&DV Xi măng Hà Tiên 1

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
CÙNG MYKOLOR NANA CHINH PHỤC ĐỈNH 2019 - TTMTN18013
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2019
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG HÀNG MẪU - GẠCH THẠCH BÀN
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2019
MUA 7 TẶNG 1 - GẠCH CANARY
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2019
HOTLINE
38.239.572